Domy dla dzieci

Od 01.07.2012 r. fundacja "RADEMENES" prowadzi 2 domy dla dzieci, które czasowo lub trwale zostały pozbawione opieki rodzicielskiej.

Dom dla Dzieci w Tuchomiu   Dom dla Dzieci w Gostkowie

ul. Buczka 2  77-133 Tuchomie

tel. 693 328 444

 

Gostkowo 59b 77-100 Bytów

tel. 693 408 777

koordynator:

Maria Borzestowska

 

koordynator:

Marek Sobczak

 Dyrektor domów dla dzieci: Lucyna Waszkiewicz

    Są to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w wieku od 10 do 25 roku życia, których celem jest stworzenie optymalnych warunków życia, by jak najlepiej przygotować naszych podopiecznych do życiowego usamodzielnienia poprzez uzyskanie stosownego wykształcenia i zawodu.

    Nasza codzienna praca polega na stworzeniu dzieciom i młodzieży bezpiecznego domu, pełnego ciepła i miłości, zrozumienia i życzliwości, gdzie przez całą dobę zaspokaja się ich potrzeby bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne i religijne.

    Zapewniamy dzieciom wyrównywanie deficytów rozwojowych, zaniedbań środowiskowych, opóźnień w nauce poprzez prowadzenie działań wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych i terapeutycznych.

    Pragniemy by nasi podopieczni na czas kryzysu w ich domach byli objęci wszelkimi formami pomocy tak, by umieszczenie ich w naszych domach było dla nich szansą zostania pełnowartościowymi ludźmi.

    We wszystkich naszych działaniach opieramy się na współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.

    W każdym domu pracuje po 6 wychowawców. Jeden z nich pełni funkcję koordynatora, który nadzoruje funkcjonowanie domu. Pracą wszystkich domów kieruje dyrektor. Fundacja zatrudnia ponadto pracownika socjalnego - pedagoga oraz psychologa. Do obsługi finansowo-administracyjnej zatrudnia się księgową - kadrową oraz kierowcę-konserwatora.

    Fundacja prowadzi domy dla dzieci na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bytowie, które w 100% finansuje powierzone zadanie.